Regulamin

I INFORMACJE OGÓLNE
 

Sklep internetowy N.S.Bijoux prowadzony jest przez :

 Nicole Soszyńska, ul. Jarosława Dąbrowskiego 43, 02-561, Warszawa , mazowieckie, PL, NIP: 5213617313, REGON: 145723335

 1. Wysyłki realizowane są realizowane na terenie Europy

 2. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon fiskalny.

 3. Faktury wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta podczas składania zamówienia i po podaniu nazwy firmy oraz numeru NIP.  W przypadku braku podania nazwy firmy oraz numeru NIP Klient nie otrzymuje faktury VAT. Faktury VAT wystawiane są w języku polskim.

 4. Niniejszym Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur, jak również ich korekt i duplikatów w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

 5. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta chęci otrzymania faktury VAT, Klient traci możliwość jej otrzymania.

 6. Wszelkie zapisy dotyczące konsumenta znajdujące się w niniejszym Regulaminie, odnoszą się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   

II OFERTA PRODUKTOWA
 

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć kupiony towar bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 2. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. 
   

III PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
 

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę N.S.Bijoux oraz przez Instagram, Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.

 3. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze N.S.Bijoux , potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji .

 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

 7. N.S.Bijoux uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

 8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik nie ma możliwości jego modyfikacji.
   

IV SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
 

 1. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić do 3 dni od złożenia zamówienia. Może ona nastąpić kartą płatniczą, przelewem elektronicznym na konto N.S.Bijoux.
   

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:
  a) przelewem elektronicznym - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
  b) płatne kartą płatniczą - w chwili autoryzacji transakcji
   

VI WYSYŁKA TOWARU

 1.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni
   

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KOSZTY ZWROTU RZECZY

 1. Informacje dla Klienta będącego konsumentem, dotyczące:
  a) sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy
  b) kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; Konsument musi skorzystać z przewoźnika który ubezpieczy przesyłkę na ewentualne uszkodzenie, potłuczenie podczas dostawy. W sytuacji kiedy dojdzie do uszkodzenia firma kurierska poniesie odpowiedzialność finansową za uszkodzenie towaru.
  c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

 2. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 

IX REKLAMACJE
 

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji zaleca się skontaktować się ze N.S.Bijoux za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakładce Kontakt Sklepu należy wybrać temat maila REKLAMACJE oraz pobrać formularz reklamacyjny i go wypełnić. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragonu fiksalnego albo faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Formularz należy dołączyć do maila i wysłać go na adres Sklepu. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.

 3. Sklep dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sklep w terminie 14 dni od złożenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego przez klienta będącego konsumentem żądania.

 4. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Reklamacji, Sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
   

X POZOSTAŁE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl